WYCIĄG ZE STATUTU FUNDACJI

CENTRUM ROZWIĄZAŃ STRATEGICZNYCH im. JANA ŁUKASIEWICZA

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę „Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza” i dalej w Statucie zwana jest „Fundacją”.
 2. Fundacja została ustanowiona w dniu 27 stycznia 2010 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A numer 82/2010 sporządzonego przez notariusza Bogusława Wojnowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Garibaldiego 4/18C.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 3

 1. Celem Fundacji jest kreowanie, prowadzenie i wspieranie działań nakierowanych na wykorzystywanie kapitału intelektualnego na rzecz dobra wspólnego oraz rozwoju społecznego i gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Tworzenie projektów, raportów, analiz i ekspertyz dotyczących utrwalania i wykorzystywania kapitału intelektualnego kraju, trendów rozwojowych współczesnego świata oraz szans i zagrożeń dla strategicznego rozwoju kraju;
  2. Prowadzenie i wspieranie programów stypendialnych, szkoleniowych, badawczych, edukacyjnych, promocyjnych i wszelkich działań związanych z celem statutowym Fundacji;
  3. Organizowanie i wspieranie szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów i innych działań informacyjno-edukacyjnych;
  4. Prowadzenie i wspieranie współpracy z zagranicą w zakresie określonym celem Fundacji, wymiany międzynarodowej, stażów i praktyk dla polskich naukowców;
  5. Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej oraz działalności w sieci WWW;
  6. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój nauki, edukacji, przedsiębiorczości i innowacyjności;
  7. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji.

Organy Fundacji
§ 4

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji, zwane dalej „Zarządem” i „Radą”.
 2. Członkowie Zarządu i Rady powoływani są na czas nieoznaczony i odwoływani przez Fundatorów działających łącznie.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 5

 1. Zarząd składa się z dwóch lub trzech członków.
 2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
 3. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji zgodnie z postanowieniami statutu, a w szczególności:
  1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  4. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  5. rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji.
 4. Zarząd może przyjąć swój regulamin określający strukturę organizacyjną i formy działania.

§ 6

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z co najmniej trzech członków.
 3. Członkowie pełnią swoje funkcje w Radzie Fundacji honorowo i nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 4. Do uprawnień Rady należy:
  1. nadzór nad działalnością Fundacji,
  2. opiniowanie sprawozdań i programów działania Fundacji,
  3. dostęp do wszelkich dokumentów Fundacji,
  4. udział w wytaczaniu kierunków działalności Fundacji.
 5. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia zwołują Fundatorzy z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.

Majątek i dochody Fundacji
§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji oraz grantów,
   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  3. odsetków bankowych i innych dochodów z majątku Fundacji.
 3. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.
 4. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.
 5. Dochód Fundacji po pokryciu kosztów jej działalności jest w całości przekazywany na realizację jej celów statutowych.

Postanowienia końcowe
§ 8

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonują jednomyślnie Fundatorzy.
 2. W razie śmierci jednego z Fundatorów uprawnienia do zmiany statutu uzyskuje drugi z Fundatorów samodzielnie.
 3. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 9

 1. Fundacja może, dla efektywnego realizowanie swoich celów, połączyć się z inną fundacją.

§ 10

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
 4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określają Fundatorzy. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego ministra.

Wrocław, dnia 2.07.2010 r.